Απουσίες

Φοίτηση & Απουσίες

Επικαιροποίηση θεσμικού πλαισίου  σχετικά με τη  Φοίτηση μαθητών/τριών  και τις  Απουσίες (ΦΕΚΤεύχος Β’ 120/23.01.2018)